021-66710350

مته ته گرد معمولی DIN 338

مته ته گرد کوبالت استیل DIN 338

مته ته کونیک (ته مورس) DIN 345

مته ته کونیک (ته مورس) کبالت DIN 345

مته ته کونیک (ته مورس) بلند DIN 341

مته ته گرد نیمه بلند DIN 340

مته ته گرد بلند DIN 1869

محصولی در این گروه یافت نشد.

مته نیش دار

محصولی در این گروه یافت نشد.

مته ته کونیک (ته مورس) سه پر DIN 343

محصولی در این گروه یافت نشد.

مته ته گرد کوتاه DIN 1897

محصولی در این گروه یافت نشد.

مته دو پله DIN 8374-8377

محصولی در این گروه یافت نشد.

جعبه مته HSS

محصولی در این گروه یافت نشد.

جعبه مته HSCO %5

محصولی در این گروه یافت نشد.

جعبه مته HSCO %8

محصولی در این گروه یافت نشد.