021-66710350

مته ته گرد معمولی DIN 338

مته ته گرد کوبالت استیل DIN 338

مته ته کونیک (ته مورس) DIN 345

مته ته کونیک (ته مورس) کبالت DIN 345

مته ته کونیک (ته مورس) بلند DIN 341

مته ته گرد نیمه بلند DIN 340

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

مته ته گرد بلند DIN 1869

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

مته نیش دار

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

مته ته کونیک (ته مورس) سه پر DIN 343

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

مته ته گرد کوتاه DIN 1897

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

مته دو پله DIN 8374-8377

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

جعبه مته HSS

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

جعبه مته HSCO %5

محصولی در این گروه یافت نشد.

[2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
File: /home/abzarali/public_html/protected/modules/m_product/models/productForm.php
Line: 192

جعبه مته HSCO %8

محصولی در این گروه یافت نشد.